DERNEK TÜZÜĞÜ

ÇAĞDAŞ BAĞIMSIZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1

  • Derneğin adı Çağdaş Bağımsız Yardımlaşma Derneği'dir. Bundan böyle ‘Dernek' diye anılacaktır.
  • Merkezi Ahmet Fetgari Sok. Berk Apt. No:121/2 Teşvikiye/İstanbul'dur.
  • Derneğin şubesi yoktur.

Madde 2

Kurucular:

Adı, Soyadı Uyruğu Mesleği Adresi
Prof. Dr. Sedefhan Oğuz T.C. Öğretim Üyesi İstanbul
Monik İpekel T.C. Ev Hanımı İstanbul
Neslihan İpekçioğlu T.C.  Ev Hanımı İstanbul
Ufkay Demirci T.C.  Yargıtay Onursal Üyesi İstanbul
Asiye Kafeli T.C.   İstanbul
Özlem Zehebi T.C.   İstanbul
Kısmet Peker T.C.   İstanbul
Zeynephan Oğuz T.C. Stajer Avukat İstanbul

Madde 3

Dernek Amacı :

Amaç ülke sorunlarında ulaşılan her bölgeye ve her soruna imkanlar çerçevesinde çözüm gGetirmeye çalışmak ve ülkemizde üstlenmemiz gereken, toplumsal, sosyal sorumluluk bilincini geliştirip bu sorumluluklarda, üzerimize düşen görevleri daha aktif yapabilmek.

Dernek, yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde topluma hizmet götürür.

Başlıca amaçları;

  • Türkiye'nin tanıtımı,
  • Toplumda kadınınkonumunu güçlendirmek ve isdihdam yaratmak,
  • Ülke sınırları içinde eğitimde fırsat eşitlği sağlanmasına katkıda bulunmak,
  • Toplumda fırsat eşitliği, ilerleme ve barışın sağlanmasını uluslararası iyi niyet, anlayış ve dostluk yoluyla gerçekleştirmektir.

Dernek, toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyici çalışmalar yapar.

Madde 4

Çalışma Alan ve Yöntemleri :

Toplumun, özellikle kadınların ve çocukların kültürel ve ekonomik kalkınmasına eğitim ve sosyal hizmet yollarıyla yardımcı olmak ve bunu bilimsel toplantılar, paneller, seminerler, sergiler, piyangolar, kermesler vb. düzenleyerek gerçekleştirmek.

Madde 5

Temel İlkeler :

Dernek, siyasal ve dini konularda ve uluslar arası ihtilaflarda mutlak tarafsızlık ilkesini benimsemiştir. Dernek, kendi amaç ve projeleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası konularda çalışır. Dernek üyeleri, ulusal ve uluslararası konularda duyarlılıklarını öncelikle dernek yönetim kurulunun yetki ve onayı ile ifade eder.

Başka dernekle işbirliği yapılmak istenmesi halinde yönetim kurulunun bilgi ve onayı gerekir.

Madde 6

Üyelik

a)Asıl Üyeler :

 Üyelik koşulları:Kulübün üyeleri fiil ehliyetine sahip derneğin gayesini benimseyen bu gayeleri gerçekleştirmeye yarayacak vasıfları taşıyan her Türk vatandaşı gerçek kişi ve tüzel kişilik derneğe üye olabilir. Ancak hukuken derneğe üyelik engeli olanlar derneğe üye olamazlar.

Yabancıların derneğe üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir. Onursal üyelik için bu şart aranmaz.

b) Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri :

Üyenin başvurusu ile dernek yönetim kuruluna yaoılacak üyelik başvurusu Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün (30) içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanırve sonuş yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Ret halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez. Şahsa sıkı sıkı bağlı olan üyelik hakkı bölünemez ve devredilemez.

A)Onursal Üyeler :

Karşılığında ücret alınmadan sosyal işlerde çalışanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olabilirler. Onursal üyeler aidat ödemek zorunda değildir. Oy hakları yoktur. Dernek organlarına seçilemezler.

Madde 7

Üyeliğin Sona Ermesi :

1-Çıkma ile:Her üye yazılı olarak bildirmek üzere, dernek'ten çıkma hakkına sahiptir.

2-Çıkarılma ile:Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

a)Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatının altı ay içinde ödememek,
b)Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
c)Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
d)Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

dernekten çıkarılma nedenleridir.

Yukarıda sayılan durumlarda birinin tespiti halinde, üye, yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkarılır. Yönetim kurulu, Yönetmelik hükümleri gereğince üyenin vereceği veya diğer bir üye ile verdireceği açıklamayı dinlemeden çıkarma kararı veremez.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığından hak idda edemez. Dernekten çıkan bir üye, derneğe yeniden girmek isterse tüzüğün ilgili maddesi belirtilen koşulları yerine getirmek kaydıyla tekrar üyeliğe kabul edilebilir. Dernekten çıkma ve çıkarılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 8

Genel Kurulun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup kayıtlı üyelerden oluşur.

Çağrı Usulü: Yönetim kurulu,dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek ve yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirlenir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında  süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluğu sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle  geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyrulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü:Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve kulubün feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanılır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda  ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim kurulu ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yetersayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel  kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır, Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir fakat oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kurulunna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma Ve Karar Alma Usul Ve Şekilleri:Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenim bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

Madde 9

Genel kurul yetki ve görevleri :

Genel Kurul:

a)Dernek organlarını seçer,
b)Dernek tüzüğünü değiştirir,
c)Yönetim ve denetleme kurulları raporlarını görüşür, yönetim kurulunu aklar,
d)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul eder.
e)Dernek için gerekli taşınmaz mallarınsatın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verir,
g)Derneği fes eder,
h)Üye aidatını saptar,
i)Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylar.
j)Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına 4. madde doğrultusunda karar verir.
l)Yasalar, tüzükleri yönetmeliklere göre yapılması gereken diğer görevleri yerine getirir.
n)Yönetim kurulunun diğer önerileriniinceleyip krara bağlar.
o)Kulubün en yetkili organı olarak kulubün diğer bir organa verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Madde 10

Yönetim Kurulu'nun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu yedi asıl yedi yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca gizli oyla bir yıl için seçilir. Kurul, bir başkan, bir başkan yardımcısı,genel sekreter,sayman ve en az üç üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri üst üste aynı görevi yapmak üzere iki defa seçilebilirler. Ancak bundan sonra tekrar seçilebilmeleri için aradan en az iki yıl geçmesi gereklidir.

Üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir de muhasip veznedar seçilir. Yönetim kurulu tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyelğiğnde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı genel oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşünce genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernekler kanununilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

1-Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelrinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesiyapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis etmek.
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmalarını sağlamak.
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak.
7-Her faaliyet yılı sonunda dernek işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir ve gider tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.
8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak.
9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma husularında karar vermek.
10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 11

Denetleme Kurulu :

Denetleme kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak kaydıyla genel kurulca seçilir. Denetim kurul asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği bildirilen çalışma doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığınaı,kulüp tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetçiler gerekli görürlerse her zaman yazı ile hesapları inceleme talebinde bulunabilirler.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 12

Çalışma Grupları ve Komisyonlar :

Derneğin çeşitli alanlarda  çalışma grubu koordinatörlükleri bulunur:

Bunlar örneğin, Eğitim ve Kültür, Ekonomik ve Sosyal Gelişme, İnsan Hakları, Kadının Statüsü, İyi niyet ve Uluslararası Anlayış, basındır.

Dernek bir çalışma dönemi içinde alanların tümünden faaliyet göstermek zorunda değildir.

Madde 13

Tüzük Değişikliği :

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının2/3'dür. Genel kurulda tüzük değişiklği oylaması açık olarak yapılır.

MADDİ HÜKÜMLER

Madde 14

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Kanuni defterler ve dernek ihtriyaçlarının gerektirdiği defterler tutulur.

Madde 15

Derneğin Gelir Kaynakları

Kulubün gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

1-Üye ve Giriş Aidat:Dernek giriş ve yıllık üye aidatı her yıl genel kurulca saptanır.

2-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, kermes, sergi, gezi ve eğlence temsil,konser,spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.

Madde 16

Beyanname Verilmesi

Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuşlarına ilişkin(Dernekler yönetmeliği EK-21'de sunulan)*Dernek Beyannamesi* dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Madde 17

Bildirim Yükümlülüğü

Mülki amirliğine yapılacak bildirimler;

Genel Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstügenel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3'te sunulan)* Genel kurul sonuç bildirimi* ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından  imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa , tüzüğün değişen maddelerininyeni ve eski şekli ile kulüp tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içerisinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) Taşınmaz mal bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirir.

Yurtdışlarından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te sunulan)*yurtdışından yardım alma bildirimi* iki nüsha olarak doldurup mülki idari amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış, yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Dernek görev alımına ilişkinkonularda kurum ve kuruluşlar ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği(Dernekler Yönetmeliği EK-23'te gösterilen) proje bildirimi'ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki amirine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi:Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik(Dernekler yönetmeliği EK-24'te belirtilen) yerleşim yeri değişiklik bildirimi, genel kurul toplantısı dışında Dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler yönetmeliği EK-25'te belirtilen)*Dernek Organlarındaki değişiklik bildirimi* doldurulmak suretiyle, Değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde,genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 18

Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetimyapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu ve bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en az yılda bir defa kulubün denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 19

Derneğin Borçlanma Usulleri

Derneğin amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak ve bunları açacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 20

Derneğin Feshi Ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Dernek kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az oalmaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına *Tasfiye Halinde Çağdaş bağımsız Yardımlaşma Derneği* ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlıdır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklar, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süreleri beş yıldır.

Madde 21

Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki yükümleri uygulanır.

Prof. Dr. Sedefhan Oğuz Monik Allegre Neslihan İplikçioğlu
Ufkay Demirci Asiye Kefeli Özlem Zehebi
Zeynephan Oğuz Kısmet Peker Emine Perviz Erdem